خلاصه داستان لیلی و مجنون

خلاصه داستان لیلی و مجنون

ISBN 13: 9789640005712

Publication Date: 2013

Publisher: امیرکبیر

Pages: 64

Format: Paperback

Authors: Nizami Ganjavi, کاوه گوهرین

3.87 of 111

Download PDF

Download ePub

عنوان: شاهکارهای ادبیات فارسی جلد 37 - خلاصه داستان لیلی و مجنون؛ الیاس ابن یوسف نظامی گنجوی؛ به کوشش: کاوه گوهرین؛ تهران، امیرکبیر، 1354؛ چاپ دوم 1362، در 64 ص؛ شابک چاپ هشتم 1392: 9789640005712؛ موضوع: شعر فارسی از شاعران کلاسیک ایرانی قرن 6 قمری قرن 13 م

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share
Recent Books Download